Hvorfor sender vi byggelovens §12

Hvis du har fået et brev fra os om, at vi kommer om en måned, så har du også fået et uddrag fra byggelovens §12.

Det er aldrig god skik at sende uddrage af love ud, men i det her tilfælde er vi tvunget til det.

Det er vores forsikring, der kræver at vi gør opmærksom på det rent juridiske ved kloakfornyelsen.

 

§ 12. Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.

Stk. 3. Hvis nedrivning af en bygning nødvendiggør afstivning af tilgrænsende bygning på nabogrund, skal dennes ejer foretage afstivningen. Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terrænet, forholdes der i denne henseende efter bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Den, der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i stk. 1-3 kan komme til anvendelse, skal mindst 14 dage forud give vedkommende ejer skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets påbegyndelse.

Stk. 5. Hvis en mur eller anden bebyggelse har forskudt sig således i forhold til naboskel, at der påføres naboen ulemper, skal ejeren foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe ulemperne til ophør.

Stk. 6. Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed over disse i anledning af udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne kan gives i bygningsreglementet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne paragraf kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 12 A. Når jordbundsforholdene eller andre forhold i et område er af en sådan beskaffenhed, at de indebærer en risiko for skade på omliggende bygninger, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal kunne stilles særlige krav til bygningernes funderingsmetode i det pågældende område, herunder at bygninger ikke må udføres med kældre, og at der ikke må foretages midlertidige eller permanente sænkninger af grundvandstanden i forbindelse med et byggearbejde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over de pågældende ejendomme uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Kommunalbestyrelsen giver ejerne meddelelse om beslutningen og lader den tinglyse på ejendommene.

 

Hvad står der så?

På ikke-juristsprog står der, at vi skal som bygherre varsle dig som husejer, da du bliver berørt. Vi skal også lave de nødvendige undersøgelser af funderingsforholdene generelt. Du har som husejer også selv et ansvar for at huset lever op til kravene for fundering. 

Så står der, at hvis vi blokerer for adgang til dit hus, skal vi hjælpe med en alternativ vej ind og ud. Ikke for biler, cykler, campingvogne mv., men for dig som person.

Kommunen kan desuden stille nogle krav til os, som vi skal efterkomme, hvis de mener det er nødvendigt. Det kan være vi skal bruge mindre gravemaskiner eller etablere spuns til afstivning.

Vi har pligt til at begrænse omfanget af skader mest muligt. Derfor fotograferer vi også dit hus. Læs mere om det her.

Du har som husejer også et ansvar for at gøre opmærksom på ekstraordinære ting, som vi måske ikke er opmærksomme på. Det kunne fx være at der er kørestolsbrugere i husstanden eller at halvdelen af huset står på kviksand.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående tekst er frit fortolket. Har du spørgsmål til byggelovens §12 og et helt konkret tilfælde, skal du tage kontakt til en advokat.